Posts Tagged 'Östgruppen'

UD:s och EU:s önsketänkande stärker Lukasjenkas förtryck

Östgruppens Belarusdagar gick i år av stapeln 24-26 mars och blev en stor succé vad gäller antalet besökare vid seminarier och andra evenemang. Under den huvudsakliga seminariedagen på Myntkabinettet i Stockholm diskuterade en lång rad inbjudna gäster aktuella frågor med koppling till människorättssituationen i Belarus.

Den belarusiske statsvetaren Valer Karbalevitj redogjorde bland annat för orsakerna till Lukasjenkas ansträngningar att normalisera relationerna med EU. En huvudförklaring är förstås utvecklingen i Ukraina, som tvingat Lukasjenka att fundera över sin geopolitiska position. Karbalevitj konstaterade därvid att några substantiella demokratiseringsreformer inte är att vänta i Belarus så länge Lukasjenka innehar makten, eftersom sådana i praktiken skulle leda till att han förlorar densamma. En uppfattning som för övrigt delas av så gott som hela den belarusiska demokratirörelsen.

Vjalitjka Gullgren

Ulad Vjalitjka, Eurobelarus och Stefan Gullgren, Sveriges UD, medverkade vid Östgruppens Belarusdagar 2015. Foto: Anders Mattsson

Likväl är det just detta som åtminstone det svenska utrikesdepartementet hoppas på, enligt chefen för UD:s Östeuropaenhet Stefan Gullgren, som presenterade Sveriges och EU:s hållning tillsammans med Belarushandläggaren vid EU:s European External Action Service, Egidijus Navikas.

Logiken i den aktuella Belaruspolitiken går ut på att EU via ökad dialog med Lukasjenka på den geopolitiska arenan också ska kunna påverka de inre förhållandena i landet i demokratisk riktning. Man vill alltså försöka förmå Lukasjenka att inleda reformer som omöjliggör hans eget fortsatta maktinnehav.

Under frågestunden efter presentationerna frågade jag Stefan Gullgren – med hänvisning till vad Karbalevitj tidigare sagt – vilka demokratiska förändringar man då i själva verket hoppas uppnå genom sin dialog med Lukasjenka. Något konkret svar fick jag inte. Gullgren uteslöt inte heller risken att ansträngningarna skulle visa sig vara fruktlösa, men menade samtidigt, som han uttryckte det, att ”det vore oacceptabelt att på förhand bestämma sig för att det är hopplöst att få en förändring till stånd”.

Problemet med UD:s optimism är att den i det aktuella fallet grundas på önsketänkande i stället för sunt förnuft. Dessutom har ju samma taktik prövats och misslyckats tidigare, och det finns inget som talar för att det kommer att sluta på något annat sätt den här gången.

Vad man dessutom inte tycks inse inom svenska UD (och EU) är att Lukasjenka kan dra stor fördel av situationen under tiden som detta fåfänga försök pågår. Dialogen innebär i sig själv att Lukasjenka får oförtjänt internationell legitimitet och acceptans, något som han är smart nog att använda i sin propaganda gentemot den inhemska befolkningen. I praktiken bidrar EU därmed också till att stärka det förtryck som Lukasjenka står för, även om själva dialogen i slutänden inte skulle resultera i påtagligt förbättrade relationer mellan EU och den belarusiska regimen.

Människorättsförsvarare kastas ut ur Belarus – vad gör Sveriges regering?

tankatjova2

Lena Tonkatjova

På torsdagen avslogs den belarusiska (vitryska) människorättsförsvararen Lena Tonkatjovas deportationsbeslut i sista instans, vilket innebär att hon måste lämna landet senast den 21 februari.

Jag har tidigare här på bloggen skrivit om Tonkatjovas fall, och om Östgruppens uppmaning till den svenska regeringen att reagera på detta uppenbara övergrepp från den belarusiska regimens sida. Det råder ingen tvekan om att deportationsbeslutet är politiskt motiverat och ingår i regimens strategi att göra sig av med kritiska röster inför höstens presidentval.

Tonkatjova har nu för avsikt att tillfälligt bosätta sig i den litauiska huvudstaden Vilnius, för att därifrån fortsätta sitt människorättsarbete, under de tre år som hon är förhindrad att återvända till Belarus.

Hon kommer också att verka för att de ansvariga för repressionen mot henne sätts upp på EU:s sanktionslista över belarusiska statstjänstemän som gjort sig skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna. Samma krav har vi i Östgruppen tidigare riktat till EU. Nu har Sveriges utrikesminister Margot Wallström en utmärkt chans att omsätta sitt vackra tal om mänskliga rättigheter i praktisk handling och driva på för en utvidgning av sanktionslistan, och därmed kompensera för den passivitet som hittills präglat Sveriges och EU:s agerande i frågan.

 

Fotnot: Lena Tonkatjova är rysk medborgare men flyttade till Belarus som barn och har bott där i trettio år. När hon nyligen ansökte om förnyat uppehållstillstånd inleddes istället en myndighetsprocess som resulterade i ett beslut om att inte låta henne bo kvar i Belarus. Hon får inte heller resa in i landet under de kommande tre åren. Formellt hänvisar myndigheterna till att hon gjort sig skyldig till fortkörning, något som aldrig tidigare tjänat som grund för att neka utländska medborgare förnyat uppehållstillstånd.

Avslag på Tonkatjovas överklagande

tankatjova2

Lena Tonkatjova

Igår fick den belarusiska människorättsförsvararen Lena Tonkatjova avslag på sitt överklagande av det deportationsbeslut som landets migrationsmyndigheter tidigare fattat mot henne. Domslutet är uppenbart politiskt motiverat och vi i Östgruppen uppmanar nu i ett pressmeddelande EU och Sveriges regering att reagera.

Det är viktigt att Sverige och EU markerar mot den belarusiska regimens repression. Aljaksandr Lukasjenka vill göra sig av med kritiska röster inför höstens presidentval, och deportationen av Tonkatjova är ett tydligt exempel på detta. Utrikesminister Margot Wallström bör nu offentligt kritisera beslutet och även verka för att EU gör ett officiellt kritiskt uttalande.

Lena Tonkatjova och den organisation som hon leder, Lawtrend, spelade en aktiv och mycket viktig roll i efterspelet till presidentvalet i Belarus i december 2010. De dokumenterade och granskade bland annat rättsprocesserna mot oppositionskandidater och andra regimkritiker som i farsartade tillställningar dömdes till fängelse för påstådd delaktighet i våldsamt upplopp. Med hjälp av dokumentationen kunde de påvisa omfattande brister i det belarusiska rättsväsendet.

Tonkatjova är rysk medborgare men flyttade till Belarus som barn och har bott där i trettio år. När hon nyligen ansökte om förnyat uppehållstillstånd inleddes istället en myndighetsprocess som resulterade i ett beslut om att inte låta henne bo kvar i Belarus. Hon får inte heller resa in i landet under de kommande tre åren. Formellt hänvisar myndigheterna till att hon gjort sig skyldig till fortkörning, något som aldrig tidigare tjänat som grund för att neka utländska medborgare förnyat uppehållstillstånd.

Själva domstolsförhandlingen präglades av stora brister, där myndigheterna inte kunde redogöra för de lagliga grunder som deportationsbeslutet baserades på, och inte heller kunde bevisa att det var just Tonkatjova som gjort sig skyldig till de påstådda fortkörningarna. Ändå valde alltså domaren att gå på myndigheternas linje.

Utöver ett officiellt uttalande vill vi i Östgruppen också se konkreta åtgärder från EU:s sida, och föreslår bland annat att de ansvariga för processen mot Lena Tonkatjova, inklusive domaren Natalja Petuch, förs upp på EU:s sanktionslista över belarusiska statstjänstemän som bär ansvar för människorättsbrott. På så sätt kan man från EU:s sida tydligt visa att övergrepp mot de mänskliga rättigheterna får negativa konsekvenser för de skyldiga.

Skicka julkort till politiska fångar i Belarus!

Ett tips inför julen: Skicka ett julkort till de politiska fångarna i Belarus, så att de märker att de inte är bortglömda!

Vi i Östgruppen har anslutit oss till en kampanj på detta tema, initierad av den polska organisationen Belarusiska huset i Warszawa.

Nedan finner du adresser till de sex fångar som just nu sitter fängslade på politiska grunder i Belarus. Med en enkel handling kan du lysa upp deras fängelsetillvaro. Ta vara på den möjligheten!

 

IMG_1164

Julkort på väg till politiska fångar i Belarus

IMG_1170

Flitigt julkortsskrivande hos Östgruppen

 

Adresser till de politiska fångarna i Belarus, på belarusiska, ryska respektive engelska (mer information om fångarna finns här):

Мікалай Статкевіч: 212011 Магілёў, вул. Крупскай, 99а, СТ-4
Николай Статкевич 212011 г. Могилёв, ул. Крупской, 99а, СТ-4
Mikalai Statkevich prison № 4, Krupskaya Street, 99a, Mogiliov, 212011, Belarus

Мікалай Дзядок: 212011 Магілёў, вул. Крупскай, 99а, СТ-4
Николай Дедок 212011 г. Могилёв, ул. Крупской, 99а, СТ-4
Mikalai Dziadok prison № 4, Krupskaya Str., 99a, Mogiliov, 212011, Belarus

Ігар Аліневіч: 211300, Віцебская вобл., Віцебскі р-н, пас. Віцьба, ПК-3
Игорь Олиневич 211300, Витебская обл., Витебский р-н, п. Витьба, ИК № 3
Ihar Alinevich penal colony № 10, Tekhnicheskaya Str., 8, Novopolotsk, 211440,Vitsebsk region, Belarus

Яўген Васьковіч 212013, Магілёў, Слаўгарадская шаша, 183, ПК-15
Евгений Васькович 212013, г. Могилёв, Славгородское шосе, 183, ИК-15
Yauhen Vaskovich penal colony №15, Slavgorodskoe Shosse, 183, Mogiliou, 212013, Belarus

Арцём Пракапенка, 212013, Магілёў, Слаўгарадская шаша, 183, ПК-15
Артём Прокопенко 212013, г. Могилёв, Славгородское шосе, 183, ИК-15
Artsiom Prakapenka penal colony №15, Slavgorodskoe Shosse, 183, Mogiliou, 212013, Belarus

Эдуард Лобаў : 225295, Брэсцкая вобл., г. Івацэвічы, ”Воўчыя норы”, а/с 20, ПК-22
Эдуард Л обов 225295, Брестская обл., г. Ивацевичи, “Волчьи норы”, а/я 20, ИК № 22
Eduard Lobau penal colony № 22 P/O 20 ”Vouchya nory” Ivatsevichy Brest region 225295, Belarus

Det dunkelt sagda…

tegnér

UD borde ta till sig Esaias Tegnérs kloka ord.

Häromveckan skrev jag här på bloggen om den riksdagsfråga som Birgitta Ohlsson (FP) lämnat in till utrikesminister Margot Wallström angående Sveriges och EU:s Belaruspolitik.

Wallströms svar är i huvudsak klart och koncist, med tydliga formuleringar om att Sverige tar ställning ”för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer” och står bakom sanktioner och kritiska uttalanden, i kombination med ”tydligt engagemang i syfte att motverka isolering av det vitryska folket”.

Inga märkligheter förstås, men ändå välkomna besked. De följs dock av denna dunkla passus:

Samtidigt har ett ökat vitryskt engagemang i relationerna med EU öppnat för möjligheter till utökat samarbete i syfte att stärka EU:s utsikter att påverka Vitryssland i rätt riktning.

Hur ska man tolka detta? Som att Lukasjenka plötsligt gått med på att via ett samarbete med EU demokratisera Belarus? Njäe, jag har svårt att tro att de UD-tjänstemän som författat Wallströms svar verkligen tror på det…

Men varför skrev de då så? Förmodligen handlar det om att på ett så harmlöst sätt som möjligt försöka beskriva och försvara den pågående förändring i EU:s Belaruspolitik som vi i Östgruppen varnat för, och som går ut på att EU öppnar för nya samarbeten med regimen TROTS att människorättssituationen i landet inte förbättrats. Tidigare har EU:s linje inneburit att respekt för mänskliga rättigheter är ett VILLKOR för att samarbeten på andra områden ska kunna genomföras, men nu är det alltså inte längre så.

Utvecklingen är oroväckande, särskilt med tanke på att det kommer att hållas ett nytt presidentval i Belarus om ett år och vi därför kan räkna med en upptrappad repression mot oliktänkande i samband med detta. Och om EU inte längre villkorar sitt samarbete med Belarus kan Lukasjenka fortsätta kränka de mänskliga rättigheterna bäst han vill, utan att det får några kännbara konsekvenser.

Om man från EU:s sida tror sig kunna överlista Lukasjenka genom att lura in honom i ett samarbete som kan leda till demokratiska reformer i Belarus så bedrar man sig nog grovt. Ett liknande rävspel misslyckades man med totalt inför det förra presidentvalet 2010 och det finns ingen anledning att anta att det skulle gå bättre den här gången.

Om Sveriges regering vill spela en positiv roll för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus så bör man motverka den pågående och dåligt genomtänkta förändringen av EU:s Belaruspolitik, istället för att försvara densamma. 

”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”, konstaterade Esaias Tegnér en gång i tiden. Det gäller fortfarande.

Belarus på MR-dagarna 13-15 november

mrdagarnaImorgon inleds årets MR-dagar, som den här gången hålls i Umeå. Östgruppen är förstås med och lyfter östeuropeiska människorättsfrågor, inklusive belarusiska sådana. Till vår hjälp har vi bland annat juristen Pavel Sapelka från människorättscentret Vjasna.

Här är hela Östgruppens seminarieprogram:

Torsdag 13 november

Miniseminarium:
10.30-11.00, Lilla scen
En extraordinär utmaning
– att arbeta som jurist i ett rättslöst system

Samtal med Pavel Sapelko, som uteslöts ur det belarusiska (vitryska) advoksamfundet när han försvarade offer för den politiska repressionen våren 2011, bland annat ex-presidentkandidaten Andrej Sannikov. Nu arbetar han som jurist på Människorättscentret Vjasna.

Medverkande: Pavel Sapelko, Människorättscentret Vjasna, Belarus, och Jon Fridholm, Östgruppen.
Arrangör: Östgruppen

 

Seminarium:
13.00–14.30, Studion
Human rights behind bars?
– Political Cases and Penal Institutions in Russia and Belarus

Politically motivated verdicts are common in Russia and Belarus. Short-term incarceration is used extensively to deter people from social and political engagement. Meanwhile, a group of political prisoners serve long-term sentences under very difficult conditions.

Participants: Human rights defenders Pavel Chikov, lawyer at Agora (Russia) and Pavel Sapelka, lawyer at Viasna (Belarus).
Organizer: Östgruppen.

 

Fredag 14 november 

Miniseminarium:
13.00–13.30, Stora scen
Two Years with the ”Foreign Agents Law”

How has the law that compels civil society organizations to register as »Foreign Agents« if they receive funding from abroad affected the work of human rights organizations in Russia?

Medverkande: Pavel Chikov, Russian human rights organization Agora, Östgruppen.
Arrangör: Östgruppen

This seminar will be held in English

 

Miniseminarium:
17.00-17.30, Stora scen
Between East and West

Culture often cuts through borders. However, it may also be ridden by conflict. In Belarus, just like in Ukraine, East meets West. Hence, culture as an ”agent of change”, may leave us with a difficult question: Who’s culture?

Participants: Anna Tjistoserdova, Gallery Ў, Belarus, Alesia Litvinouskaja, Mova Nanova, Belarus and Pavel Sapelko, Human Rights Center Viasna, Belarus.
Organizer: Östgruppen and Forum Syd

Amnesty Press skriver om Ales Bjaljatski

IMG_1038

Ales Bjaljatski på Östgruppens 10-årsjubileum, 23 oktober 2014

Amnesty Press har publicerat en intervju med Ales Bjaljatski från dennes besök i Stockholm härförleden, i samband med Östgruppens 10-årsjubileum. Bjaljatskis oro för de nya tendenserna inom EU att åter börja se mellan fingrarna vad gäller människorättsbrotten i Belarus:

Vi ber EU att inte sänka kraven på regimen – det finns fortfarande politiska fångar och det pågår ständigt brott mot de mänskliga rättigheterna. Man har försökt taktiken att minska på trycket förut, vilket bara har slutat med att så fort aktiviteten i civilsamhället har gått upp så ökar repressionen igen.

Läs hela reportaget, signerat Vera Häggblom, här:
Amnesty Press – Ales Bialiatski: EU får inte sänka kraven på regimen i Vitryssland


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 26 andra följare

%d bloggare gillar detta: