DN väljer Belarus istället för Vitryssland!

dn belarus

Dagens Nyheter den 24 november 2015

För några veckor sedan tog Sveriges radios kulturredaktion beslut om att använda namnformen Belarus istället för Vitryssland. Och idag tog Dagens Nyheter samma steg, vilket naturligtvis kommer att få stora konsekvenser. Jag skulle till exempel bli mycket förvånad om Belarus och dess avledningar inte kommer med i nästa upplaga av Svenska Akademiens ordlista.

Den som vill fördjupa sig i namnfrågan kan bland annat göra det här:

Vitryssland eller Belarus?

Nu kommer flera skeptiker genast med den raljerande frågan om vi inte i så fall borde säga Côte d’Ivoire också, istället för Elfenbenskusten, och Suomi istället för Finland. Den som är inne på detta spår rekommenderas att läsa följande inlägg:

Namnfrågan handlar inte om endonymer eller exonymer

Och så var det det där med uttalet: Belarus uttalas lämpligast med betoning på sista stavelsen, precis som Göteborg och Nynäshamn, eller varför inte det uppländska samhället Örbyhus, ett exempel som också kan vara till hjälp för uttalet av u-ljudet. Annars kan man också använda ”Folkets hus” som mönster när man övar sig :-)

Wallström ljög i riksdagen

wallström luka euNyligen hölls en interpellationsdebatt i Sveriges riksdag angående Sveriges och EU:s Belaruspolitik. Det var Christian Holm Barenfeld (M) som lämnat in en interpellation där han bad utrikesministern redogöra för Sveriges inställning till EU:s sanktioner mot den belarusiska regimen.

I mångt och mycket upprepade Margot Wallström det märkliga resonemang som hon förde i sitt svar på en skriftlig fråga från samme Holm Barenfeld strax efter presidentvalet (men före EU-beslutet att tillfälligt frysa sanktionerna). Sanktionsfrysningen var ett svar på Lukasjenkas frisläppande av politiska fångar, hette det, och åtgärden var nödvändig ”för att bevara trovärdigheten i sanktionspolitiken”, menade Wallström.

I den belarusiska demokratirörelsens ögon har EU i själva verket förlorat all trovärdighet, eftersom dess belöning för de frisläppta fångarna uppenbarligen var helt oproportionerlig. De frigivna har inte fått upprättelse, vilket uttryckligen efterfrågats i EU:s tidigare sanktionsbeslut. Där har EU också noterat bristen på respekt för yttrande-, press-, mötes- och föreningsfrihet samt avsaknaden av fria och rättvisa politiska val, samtliga områden där regimen inte gjort någon som helst förbättring, situationen har snarare förvärrats.

Förutom det logiska (och moraliska) haveri som EU:s sanktionsbeslut är ett bevis på, är det anmärkningsvärt att utrikesminister Wallström faktiskt for med osanning i riksdagsdebatten. Hon sade bland annat följande:

Sanktioner har inget egenvärde. Det viktiga är att vi kan förmå Vitryssland att ta steg i rätt riktning. Det viktiga är inte hur många personer som man har på sanktionslistan. Men vi har strävat efter att se till att sanktionerna blir så åtgärdsinriktade som möjligt. I detta fall var de förstås mycket tydligt kopplade till de politiska fångarna.

Påståendet att sanktionerna var tydligt kopplade till de politiska fångarna är osant. Som framgår ovan var frågan om de politiska fångarna bara en av många. Och de allra flesta personer som var föremål för sanktionerna var det istället för konkreta övergrepp som de gjort sig skyldiga till på andra områden. Centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna och många andra höga valfunktionärer var det på grund av sitt fusk i flera parlaments- och presidentval. Universitetsrektorer för att de relegerat regimkritiska studenter. Informationsministern Lilija Ananitj för den inskränkta pressfriheten. Justitieministern Aleh Slizjeuski för att han tidigare ansvarat för brott mot föreningsfriheten. Och så vidare och så vidare…

Jarmosjyna – som just än en gång ansvarat för omfattande valfusk i samband med det senaste presidentvalet – har alltså trots detta belönats med frysta sanktioner. Och på samma sätt förhåller det sig med många andra människorättsbrottslingar.

För de fyra personer som misstänks för mord på regimkritiker runt millennieskiftet tillämpas emellertid sanktionerna även i fortsättningen. Där gick tydligen skammens gräns för EU:s utrikesministrar. Alltid något.

Brist på fackliga rättigheter i Belarus

Arbetsvärlden nov 2015Jag intervjuas i nättidningen Arbetsvärlden, huvudsakligen om de fria fackföreningarnas utsatta situation i Belarus.

Villkoren på belarusiska arbetsplatser får sällan så mycket uppmärksamhet i utländsk press. Och det är synd, eftersom de är ett av regimens viktigaste verktyg i ambitionen att kväsa protester och samhällsengagemang. Det gäller inte minst det rådande kontraktssystemet, som i praktiken innebär att alla statligt anställda bara har en projektanställning som arbetsgivaren kan bestämma sig för att inte förlänga utan att behöva ge någon motivering, en metod som används målmedvetet mot dem som opponerar sig mot regimen.

Precis som diktatorn vill ha det

Åberg Lukasjenka

Sveriges ambassadör i Belarus, Martin Åberg, och Aljaksandr Lukasjenka

I en artikel i Sydsvenskan skriver Nana Håkansson om hur Sveriges och EU:s Belaruspolitik fungerar just nu. Detta apropå de nyligen frysta sanktionerna mot Lukasjenkaregimen (som belöning för att landets politiska fångar tillfälligt släppts) och den svenska ambassadören Martin Åbergs deltagande vid den högtidliga ceremoni som stadfäste att den fuskande Lukasjenka valts till president i ”fria och demokratiska val”. Håkansson formulerar sig bland annat så här träffsäkert:

Politiska fångar är uppenbarligen en utmärkt handelsvara och Sveriges regering är lika tyst som den belarusiska regimen vill att dess befolkning ska vara.

Regimkritisk bok makulerad på order av sanktionsbefriad minister

silitski

Vital Silitski

För ett par veckor sedan meddelade det belarusiska förlaget ARCHE att den framstående belarusiske statsvetaren Vital Silitskis bok om Lukasjenkaregimens struktur och funktion var klar för postum utgivning. I boken dras bland annat paralleller mellan Lukasjenka och den serbiske/jugoslaviske diktatorn Slobodan Milosevic.

Silitski själv hann aldrig skriva klart boken innan han gick bort i cancer 2011, blott 39 år gammal. Men förlaget har alltså färdigställt den med utgångspunkt i tillgängliga manuskript och Silitskis tidigare publikationer.

Häromdagen kom dock beskedet att hela upplagan förstörts av tryckeriet, på order av Belarus informationsdepartement. Enligt källor med insyn i fallet ställdes tryckeriet inför ett ultimatum: antingen förstöra boken eller också upphöra med sin verksamhet…

ananitj

Belarus informationsminister Lilija Ananitj

Högsta ansvarig för departementets censurorder är informationsminister Lilija Ananitj, som fram tills nyligen var föremål för EU-sanktioner på grund av sina brott mot de mänskliga rättigheterna. Den 30 oktober beslutade som bekant Margot Wallström och hennes utrikesministerkollegor inom EU att frysa sanktionerna. Tanken med beslutet var visst att detta skulle främja ett mer demokratiskt beteende hos den belarusiska regimen. Föga förvånande verkar den strategin emellertid inte funka så värst bra…

Bruksanvisning för diktatorer - En berättelse om Belarus och Europas första moderna diktator

Bruksanvisning för diktatorer – En berättelse om Belarus och Europas första moderna diktator

Silitskis analys av det belarusiska systemet utgjorde för övrigt utgångspunkt för min bok Bruksanvisning för diktatorer. Här följer ett utdrag från det blogginlägg som jag skrev i samband med lanseringen för ett drygt år sedan:

”Vital Silitski myntade begreppet ‘förebyggande auktoritärt styre’ i sin beskrivning av Lukasjenkas förtryck. Ett typiskt drag, menade Silitski, är att regimen bekämpar alla slags demokratiyttringar på ett mycket tidigt stadium, långt innan dessa vuxit sig så starka att de kan utgöra ett reellt hot:

Det förebyggande auktoritära styret angriper politiska partier och aktörer medan dessa fortfarande är svaga. Det avlägsnar oppositionsledare från den politiska scenen även om dessa inte har förutsättningar att utmana regimen vid nästa val. Det attackerar oberoende press även om denna bara når ut till en liten del av befolkningen. Det krossar organisationer inom det civila samhället även när dessa är koncentrerade till en avgränsad urban subkultur. Sist men inte minst bryter det mot vallagarna även om den sittande makthavaren sannolikt skulle vinna i ett val där själva valförrättandet gick rätt till.

Silitski urskilde tre olika nivåer eller dimensioner av förtryck i Belarus. För det första finns det en taktisk nivå där repressiva åtgärder används för att störa och attackera den politiska oppositionen och det oberoende civilsamhället. För det andra finns det en institutionell nivå, där fokus snarare ligger på att reglera de politiska spelreglerna på ett för regimen fördelaktigt sätt, bland annat via lagstiftning. För det tredje talade Silitski om en kulturell nivå, där regimen på olika sätt manipulerar människors medvetande och världsbild, genom att sprida myter och befästa stereotyper.”

Mikola Statkevitj i Stockholm

Mikola Statkevitj och Martin Uggla

Mikola Statkevitj och jag, i samband med Palmedagen den 24 oktober.

Jag hade glädjen att få träffa den tidigare politiske fången och presidentkandidaten Mikola Statkevitj i samband med dennes Sverigebesök i slutet av oktober. Vi medverkade också båda två i ett seminarium som Östgruppen arrangerade tillsammans med Palmecentret. Med i diskussionspanelen var även Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.

Statkevitj och jag var rörande överens om det beklagliga i EU:s frysning av sanktionerna mot den belarusiska diktaturregimen (det formella beslutet var vid tidpunkten för seminariet ännu inte fattat).

Seminariet direktsändes via nätet och lades också upp på Youtube, där det alltjämt kan beskådas:

”Belarus” mer korrekt än ”USA”, enligt UD

Benämningen ”Belarus” tycks ha fått ett nytt genombrott i och med att Svetlana Aleksijevitj utsågs till nobelpristagare i litteratur tidigare i höst.

Språkrådet har gjort en ny prövning och kommit fram till att frågan främst är av politisk natur, vilket rimligen innebär att den åtminstone delvis hör hemma på utrikesdepartementet.

UD:s rättesnöre i sammanhanget utgörs av den regelbundet utkommande Utrikes namnbok, där bland annat landsbenämningar anges. I den senaste utgåvan togs faktiskt Belarus med för första gången, ackompanjerat av en kommentar om att namnformen används i icke-officiella sammanhang.

vitryssland utrikes namnbok

Värt att notera är hur vissa andra länders namn anges i denna officiella UD-publikation. Den som letar efter det land som många på svenska benämner med dess inhemska namn (endonym på fackspråk) ”USA” gör det till exempel förgäves. Landet heter ”Förenta staterna” eller ”Amerikas förenta stater”. ”USA” nämns inte överhuvudtaget!

Tji USA

förenta staterna

Vilken slutsats ska man dra av detta? Jo, rimligen att endonymen Belarus i UD:s ögon är mer korrekt än endonymen USA. Och samtidigt att det inte finns något hinder för att trots detta aktivt använda båda dessa endonymer i svenska språket.


Ales Bjaljatski berättar själv

Spela ”Tystade röster”!

Arkiv

wordpress stats plugin

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 26 andra följare

%d bloggare gillar detta: